1. Đ/c Nguyễn Văn A               Chức vụ: Tổ trưởng

2. Đ/c Trần Thị B                     Chức vụ: Tổ phó